האם קבלנו מדינה מהבריטים - New  York  Middle  East  Institute  -  www.NYMEI.org