קריאה לפעולת הגנה משפטית על ירושלים - New  York  Middle  East  Institute  -  www.NYMEI.org